Antena helikalna VHF 160-170MHz BNC  Sirtel

WSTECZ