Antena helikalna VHF 140-150MHz BNC  Sirtel

WSTECZ